การประชาสัมพันธ์อาหารกลางวัน
   
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องได้ดำเนินโครงการอาหารกลางวันตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบาย
เพื่อให้บริการอาหารกลางวันกับนักเรียนให้เพียงพอ  ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
มีภูมิต้านทานโรค  เมื่อนักเรียนมีสุขภาอานามัยที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจ และสติปัญญาดีขึ้น  นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ  

โรงเรียนมีการจัดแม่ครัวในการดูแล จัดเก็บและประกอบอาหาร  โดยการควบคุมดูแลของครูและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าปล้อง
มีการเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ในการรับประทานอาหาร  ที่มีการฆ่าเชื้อโดยการผึ่งแดด  ส่งเสริมให้นักเรียนรับประทานผัก  ซึ่งเป็นแหล่งวิตามิน แร่ธาตุ 
และใยอาหารที่จะช่วยให้ระบบอวัยวะการต่างๆ ของร่างกายทำงานปกตก  เผาผลานพลังงาน และสารอาหารสมบูรณ์มากขึ้น 

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องได้ตระหนักถึงสุขภาพของนักเรียนจึงดำเนินการจดบันทึกข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง ของนักเรียนรายชั้น
เป็นประจำทุกเดือนและนำส่งคุณครูอนามัยโรงเรียนเดือนละ 1 ครั้ง  เพื่อนำไปคำนวณในโปรแกรมดูภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน
และนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการของนักเรียนต่อไป


วาสนา  ทานะมัย : ข่าว  / หล่ม  วิชัย : ภาพ
********************************************************  

กลับด้านบน