ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ปีการศึกษา 2560
********************************************************  
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
    เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะตามแนวปฏิบัติโรงเรียนดีประจำตำบล
โดยจัดกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน
คณะครูพร้อมใจกันแต่กายตามอาชีพสุจริต


 

กลับด้านบน